Històric de cartografia climàtica

Aquesta secció permet comparar fàcilment els mapes de temperatura mitjana, precipitació acumulada, irradiació solar mitjana i Índex de Precipitació Estàndard (IPE) a Catalunya i per a diferents períodes (any natural, any pluviomètric, estació climàtica i mes natural), amb l’objectiu de copsar el seu comportament i evolució. Preguntes com ara quin va ser el darrer mes d’octubre més plujós, o quina va ser la termometria de la primavera de 2020, es responen fàcilment a través d’aquest apartat.

Cliqueu al damunt del mapa corresponent per a visualitzar la cartografia, en funció de la variable (columna) i període (fila).

Període/VariableTEMPERATURAPRECIPITACIÓIRRADIACIÓ SOLARÍNDEX DE PRECIPITACIÓ ESTÀNDARD (IPE)
MES NATURAL
ESTACIÓ CLIMÀTICA
ANY NATURAL
ANY PLUVIOMÈTRIC