Contacte

Utilitzeu aquest formulari per enviar les vostres consultes, queixes i suggeriments sobre qualsevol dels serveis que ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya.

Per accedir a prediccions meteorològiques podeu consultar l’apartat corresponent del web, no facilitem prediccions personalitzades.

Per peticions d’informació o d’altres serveis posem al teu abast els següents formularis específics:

  Vull

  Comunicació

  Dades de contacte

  El Servei Meteorològic de Catalunya us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.

  Informació sobre el tractament de dades personals
  • Responsable del tractament: Servei Meteorològic de Catalunya
  • Delegat de protecció de dades: protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Finalitat del tractament: Tramitar les peticions d’informació, atendre les queixes i recollir els suggeriments dels ciutadans sobre la matèria competència del SMC.
  • Base jurídica: Compliment de missió en interés públic (Art. 6.1.e. RGPD). Les dades identificatives i de contacte són necessàries per tramitar la vostra sol·licitud. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti.
  • Destinataris: No es preveu comunicar dades a tercers, excepte si hagués una obligación legal.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través d’un correu electrònic, indicant el vostre NIF o document identificatiu equivalent a protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió. En qualsevol cas, es conservaran el temps necessari per complir amb obligacions legals
  • Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació adreçada a l'APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.


  Oficines

  C/ Dr. Roux núm. 80 1a
  08017 Barcelona
  Telèfon: 93 567 60 90
  A/e: smc.meteocat@gencat.cat