Xarxa d'Equipaments Meteorològics (XEMEC)

La societat necessita informació meteorològica per a la protecció de les persones i béns enfront d’episodis de temps sever, la salvaguarda del medi ambient i la millora del benestar econòmic i social de tots els seus sectors i membres.

Part d’aquesta informació s’obté a partir de la mesura de diferents variables meteorològiques o de l’observació de determinats fenòmens, de forma sistemàtica i normalitzada, amb l’adquisició de dades comparables, i organitzada mitjançant xarxes de mesura i observació que pretenen obtenir dades les més representatives possibles de tot el territori al qual donen cobertura.

Per donar resposta a aquesta necessitat a Catalunya, la Llei 15/2001, de 14 de novembre, de meteorologia, creà la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec), com a instrument per al mesurament de variables meteorològiques i per a la detecció de fenòmens meteorològics i n’encomanà la seva gestió i manteniment al Servei Meteorològic de Catalunya.

Així, la Llei 15 estableix que les diferents instal·lacions meteorològiques gestionades per diferents organismes de la Generalitat en el moment de la seva aprovació i les que s’instal·lin en el futur, passen a integrar-se a la Xemec, sota una gestió única que s’encomana al Servei Meteorològic de Catalunya.

La citada Llei també contempla que la informació obtinguda per la Xemec es pot complementar amb informació subministrada per observadors meteorològics. Aquest precepte es materialitzà amb la creació de la Xarxa d’Observadors Meteorològics (XOM), per Resolució de 17 de desembre de 2008, del Director del Servei Meteorològic de Catalunya.

La diferent tipologia d’equipament de mesura o metodologia d’obtenció de la informació fa que la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya estigui a la pràctica constituïda per diferents xarxes o subxarxes, així, a hores d’ara la conformen les xarxes o equipaments següents: