Anuari de dades

Els anuaris de dades meteorològiques es van iniciar l’any 1997 amb la intenció de disposar d’un resum de les dades enregistrades a cada estació meteorològica automàtica. Les taules i els gràfics que el configuren mostren el comportament de les variables meteorològiques al llarg de l’any en aquell indret en concret.

Des del 2007 també s’ofereixen les dades enregistrades per la xarxa de descàrregues elèctriques.

Estacions Meteorològiques (XEMA i XOM)

Estacions meteorològiques (XEMA i XOM)

Resum exhaustiu de les dades meteorològiques per variable i EMA de la XEMA i dades de precipitació de la XOM

Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques

Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques

Les estadístiques precises del nombre i localització dels llamps a Catalunya