Línies d’actuació

Pla de Govern

El Consell Executiu ha aprovat el Pla de Govern per a la Legislatura XII. El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el Govern, més enllà de la seva activitat ordinària. S’ha elaborat a partir del programa de Govern presentat durant el debat d’investidura.

A més de ser un instrument de planificació, el Pla serveix per retre compte de l’actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania. Per això, el Pla incorpora una sèrie d’indicadors per valorar el desenvolupament i el compliment de les mesures al llarg de la legislatura per part de la ciutadania.

El document s’estructura en 4 eixos desenvolupats en 22 àmbits d’actuació, 93 objectius i més de 1.000 mesures concretes, amb més de 300 indicadors de seguiment.

  1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom.
  2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per a un nou model productiu i una fiscalitat justa.
  3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida.
  4. Una Catalunya oberta al món.

El Pla de Govern és el pla estratègic de legislatura, que recull els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el Govern, més enllà de la seva activitat ordinària. S’ha elaborat a partir del programa de Govern presentat durant el debat d’investidura.

A més de ser un instrument de planificació, el Pla serveix per retre compte de l’actuació del Govern, avaluar el compliment dels compromisos adoptats i garantir la transparència en les relacions amb la ciutadania. Per això, el Pla incorpora una sèrie d’indicadors per valorar el desenvolupament i el compliment de les mesures al llarg de la legislatura per part de la ciutadania.

El document s’estructura en 4 eixos desenvolupats en 22 àmbits d’actuació, 93 objectius i més de 1.000 mesures concretes, amb més de 300 indicadors de seguiment.

  1. Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a tothom.
  2. Una economia pròspera, responsable i sostenible. Per a un nou model productiu i una fiscalitat justa.
  3. Una societat enfortida democràticament, lliure i justa. Per a una governança compartida.
  4. Una Catalunya oberta al món.

Document de síntesi:

Pla de Govern_Síntesi

Plans i programes generals i sectorials

No generem informació d’aquest tipus.

Auditories dels serveis públics

Auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.

Any 2019

Objectius i Projectes 2019

Informe auditoria interna

Pla d’Auditoria Interna

Any 2018 

Objectius i projectes 2018

Informe Auditoria Interna_2018

Programa Auditoria Interna

Any 2017

Objectius i projectes 2017

Auditoria Interna 2017

Auditoria externa 2017 i  Informe no conformitats 2017

Any 2016

Objectius 2016

Auditoria Interna 2016

Auditoria externa 2016 i Informe no conformitats 2016

Informació estadística

El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb els preceptes de la Llei d’estadística de Catalunya, el Pla estadístic inclou els objectius que s’han de dur a terme durant la seva vigència i les activitats estadístiques per assolir-los, que es concreten en els programes anuals d’actuació estadística que aprova el Govern mitjançant un decret.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya especialitzat en estadística i la seva missió és gestionar el Sistema estadístic de Catalunya. En aquest sentit prepara i elabora cada any el projecte de programa anual d’actuació estadística.

Podeu consultar tota la informació relativa a l’estadística oficial de Catalunya al web de l’Idescat.

Altres estadístiques

Memòries d’activitats

Data d'actualització: 07.02.2020