Ginys del Meteocat

Línies d’actuació

– Plans i programes generals i sectorials
Pla de Govern

El Pla de Govern 2017-2018  s’articula a l’entorn de set grans eixos que donen resposta als reptes del país.

Per tal que pugueu avaluar l’acció del Govern i fer-ne el seguiment, podeu consultar els objectius concrets del Pla de Govern i el grau actual de realització.

Plans i programes generals i sectorials

No generem informació d’aquest tipus.

– Auditories dels serveis públics

Auditories internes i externes d’avaluació de la qualitat dels serveis públics.

Any 2018 

Objectius i projectes 2018

Any 2017

Objectius i projectes 2017

Auditoria Interna 2017

Auditoria externa 2017 i  Informe no conformitats 2017

Any 2016

Objectius 2016

Auditoria Interna 2016

Auditoria externa 2016 i Informe no conformitats 2016

– Informació estadística

El Pla estadístic de Catalunya és l’instrument d’ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat de Catalunya. D’acord amb els preceptes de la Llei d’estadística de Catalunya, el Pla estadístic inclou els objectius que s’han de dur a terme durant la seva vigència i les activitats estadístiques per assolir-los, que es concreten en els programes anuals d’actuació estadística que aprova el Govern mitjançant un decret.

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) és l’organisme de la Generalitat de Catalunya especialitzat en estadística i la seva missió és gestionar el Sistema estadístic de Catalunya. En aquest sentit prepara i elabora cada any el projecte de programa anual d’actuació estadística.

Podeu consultar tota la informació relativa a l’estadística oficial de Catalunya al web de l’Idescat.

Altres estadístiques
– Publicitat institucional

La Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional (CAPI) és l’òrgan encarregat de garantir que la publicitat institucional de les administracions públiques serveixi amb objectivitat els interessos generals i s’adeqüi als principis en què s’inspira la legislació aplicable a Catalunya en matèria de publicitat institucional.

La Comissió elabora una memòria anual a través de la qual s’informa el Parlament de Catalunya sobre la publicitat institucional feta des de la Generalitat i des dels ens locals que voluntàriament han informat la Comissió. En la memòria anual es fa públic el detall de la inversió de cada Departament de la Generalitat de Catalunya en mitjans, l’evolució en els darrers anys de la inversió global, la relació d’informes emesos per la Comissió, la relació d’agències de mitjans homologades, la relació dels concursos adjudicats, el calendari de les campanyes fetes i els estudis posttest de cada campanya registrats en el Registre d’Estudis d’Opinió.

Dades de contractació de publicitat institucional en mitjans de comunicació

Data d'actualització: 22.11.2019