Climatologies comarcals

Per a totes les comarques es presenta una descripció climàtica general, la qual es basa en la divisió climàtica de Catalunya segons el règim termopluviomètric.

L’SMC treballa constantment en la localització i la recuperació de totes les dades meteorològiques existents a Catalunya, és el que s’anomena “rescat de dades”. Posteriorment, aquestes dades se sotmeten a un control de qualitat i anàlisi d’homogeneïtat, per tal que donin informació fiable i representativa. Actualment, s’està treballant en l’elaboració de les climatologies per al trentenni de referència 1991-2020. Provisionalment, es mostren en aquest apartat les climatologies corresponents als períodes 1961-1990 i/o 1971-2000, agrupades per comarques. A hores d’ara, vint-i-quatre comarques disposen, com a mínim, d’una sèrie climàtica per als dos períodes de referència.

Per descarregar-vos les climatologies en format PDF, seleccioneu la comarca desitjada i feu clic a “Obre fitxer”.

Exemple de la informació disponible a les climatologies comarcal
Aquest és un exemple del format i la informació disponible en les climatologies comarcals (pdf). En cadascuna d’elles hi trobareu una descripció del clima de cada comarca, un climograma i una taula de dades mensual.