Predicció mensual

Anomalia de temperatura

Mapa d'anomalia de temperatura del proper mes (mes actual +1)
Mapa d'anomalia de temperatura del mes actual +2
Mapa d'anomalia de temperatura del mes actual +3

Anomalia de precipitació

Mapa d'anomalia de precipitació del proper mes (mes actual +1)
Mapa d'anomalia de precipitació del mes actual +2
Mapa d'anomalia de precipitació del mes actual +3

La predicció mensual s’actualitza mensualment el dia 14

Com interpretar la imatge

Les prediccions mensuals no són prediccions del temps sinó que mostren la predicció de les anomalies de temperatura i precipitació dels pròxims tres mesos.

Els mapes s’elaboren a partir del producte de la predicció estacional del C3S (Copernicus Climate Change Service) basant-se en les dades del sistema de predicció estacional per conjunts de l’ECMWF (Centre Europeu de Prediccions Meteorològiques a Mitjà Termini). S’obtenen a partir de les diferències entre els valors de la predicció i la mitjana de les reanàlisis dels models entre 1981 i 2016 pel mes en qüestió. També cal tenir present que com més llarg sigui l’horitzó de predicció, la predicció serà menys precisa i més semblant als valors climàtics.

Els mapes d’anomalia de temperatura posen de manifest les àrees on es preveu que la temperatura sigui més baixa (tons blaus, valors negatius) o més alta (tons vermells, valors positius).

Els mapes d’anomalia de precipitació permeten visualitzar fàcilment les zones on es preveu menys precipitació respecte a la mitjana (tons vermells, valors negatius) o més precipitació (tons blaus, valors positius).