Butlletí SMC

Els butlletins del Servei Meteorològic de Catalunya us informen periòdicament de les notícies, informacions d’actualitat i activitats que es generen en l’àmbit de la meteorologia i la climatologia.

Formulari d’inscripció

*Camp requerit

Dades de la subscripció
Informació sobre el tractament de dades personals
  • Responsable del tractament: Servei Meteorològic de Catalunya
  • Delegat de protecció de dades: protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Finalitat del tractament: Subscripció al butlletí informatiu del SMC.
  • Base jurídica: Consentiment del sol·licitant (Art. 6.1.a. RGPD).Les dades identificatives i de contacte són necessàries per trametre la informació. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti.
  • Destinataris: No es preveu comunicar dades a tercers, excepte si hagués una obligación legal.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través d’un correu electrònic, indicant el vostre NIF o document identificatiu equivalent a protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’interessat no en sol·liciti la supressió. En qualsevol cas, es conservaran el temps necessari per complir amb obligacions legals
  • Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

Si no voleu rebre més aquest Butlletí per via electrònica, podeu donar-vos de baixa a través d’aquest formulari.