Les corbes IDF (Intensitat-Durada-Freqüència) són un recurs àmpliament implementat i utilitzat en estudis hidrològics per al càlculs de cabals, en la construcció de tempestes de disseny com a inputs en models hidrològics, o en el disseny de clavegueram i drenatge urbà, entre d’altres aplicacions, perquè descriuen la relació que hi ha entre la intensitat, la durada i la freqüència d’un determinat episodi de precipitació, la qual alhora està vinculada al període de retorn T de l’esdeveniment. Són de gran interès per a l’estudi dels possibles episodis de precipitació intensa que sovint són la causa d’inundacions.

La relació IDF s’obté com a resultat d’un estudi estadístic sobre sèries temporals de precipitació de gran resolució, prou llargues i de qualitat, generalment generades a patir de pluviògrafs o de registres d’estacions meteorològiques, però que malauradament són disponibles en realitat per a pocs punts del territori.

Podeu consultar el resultat de dos treballs diferents:

  • Les IDF de l’Estartit, Observatori de l’Ebre i  Observatori Fabra es presenten en forma d’eqüació generalitzada. S’han calculat a partir dels registres dels pluviògrafs que han estat operatius durant més de vint anys en cadascun dels observatoris i expressen la intensitat màxima de precipitació en mm/min per a diferents durades i períodes de retorn.
  • Les IDF en format mapes i les IDF municipals són el resultat del treball d’interpolar al territori el resultat obtingut a partir de dades de 163 sèries temporals de precipitació diària procedents d’estacions meteorològiques distribuïdes per tot Catalunya que disposen d’un mínim de 25 anys de dades dins del període 1942-2016.
IDF municipal

IDF municipal

Taula i gràfica d'intensitat màxima esperada en diferents períodes de retorns i durada.

IDF mapes

IDF mapes

Mapes d'intensitat màxima esperada en diferents períodes de retorns i durada.

IDF Ebre, Fabra i L’Estartit

IDF Ebre, Fabra i L’Estartit

Corbes IDF per a tres observatoris: l'Observatori de l'Ebre (1905-2003), l'Observatori Fabra (1927-1992) i l'estació meteorològica de l'Estartit (1986-2006)