IDF Ebre, Fabra i L’Estartit

Per a cadascun dels observatoris es proporciona la corba generalitzada (segons l’equació de Sherman) i l’equació per a obtenir la intensitat (I) de la precipitació (en mm/minut), per a un període de retorn donat (T) i per a una durada (t).

Per exemple, pel cas de l’Observatori de l’Ebre i fent ús de la fòrmula adjunta a la gràfica, la intensitat de precipitació màxima esperada, per a un període de retorn de 10 anys, i per una durada de 10 minuts seria de 2,08 mm/min. En d’altres paraules, un cop cada 10 anys a l’Observatori de l’Ebre es pot donar una intensitat de 20,8 mm en 10 minuts.

Imatge seleccionada

Les dades usades

Dades digitalitzades procedents de les bandes diàries dels següents pluviògrafs:

  • Pluviògraf de sifó de l’Observatori de l’Ebre (1905-2003)
  • Pluviògraf d’intensitats Jardí de l’Observatori Fabra (1927-1992)
  • Pluviògraf de sifó de l’estació meteorològica de l’Estartit (1986-2006)
Banda Pluviograf Estartit
Exemple d’una banda diària de pluviògraf de l’estació de l’Estartit corresponent al 6 de gener de 1994
Pluviògraf Obs Ebre per enregistrar la quantitat i intensitat de la pluja
Pluviògraf de tipus sifó Lambrecht instal·lat a l’Observatori de l’Ebre
Vista de l'estació meteorològica de l'observatori Fabra a Barcelona
Ubicació del pluviògraf Jardí a les instal·lacions del Observatori Fabra l’any 2004
Vita de l'interior del pluviògraf per registrar intensitats de pluja a l'Estació de l'Estartit.
Pluviògraf Thies de l’estació de l’Estartit

Metodologia

La metodologia es troba descrita en detall al treball Anàlisi de les intensitats màximes de precipitació als Observatoris de l’Ebre i Estartit. Corbes IDF (Pérez, 2012).

De cada font s’obté la precipitació màxima enregistrada per a diferents durades predefinides (1, 5, 10, 50, 100, 500 i 1000 minuts). Les sèries de dades obtingudes per a cada durada són estudiades estadísticament, determinant la distribució de probabilitat i els paràmetres que representen a la mostra. Com que el període de retorn T és el temps de recurrència mitjà entre esdeveniments que igualen o superen una magnitud, es pot relacionar la intensitat de la precipitació amb la freqüència d’ocurrència per a cada durada. Així, s’obtenen les corbes IDF amb l’ajust de la sèrie de dades de cada freqüència a una equació teòrica.