Sistema de Gestió de Qualitat

L’abast del Sistema de Gestió de la Qualitat inclou les activitats desenvolupades per l’SMC, en concret els serveis de:

  • Modelització meteorològica pel consum intern i extern
  • Predicció
  • Vigilància
  • Observació
  • Serveis Climàtics
  • Productes de Canvi Climàtic,

els serveis de suport necessaris per a la prestació del servei, en concret:

  • Tecnologies de la Informació i Comunicacions: tant els serveis relacionats amb sistemes físics, és a dir tot el maquinari informàtic i de comunicacions, així com el programari comercial i també els serveis relacionats amb projectes TIC pel desenvolupament i manteniment de programari propi.
  • Sistemes d’Observació: implementació i manteniment de la infraestructura meteorològica.
  • Administració: sistemes de despesa i ingrés amb tot el que hi ha al seu voltant, i tots els aspectes relatius a la qualitat.

Aquestes activitats es desenvolupen a Catalunya si bé en algun cas es poden desenvolupar serveis de consultoria en altres països.

La tasca del Servei Meteorològic de Catalunya es du a terme principalment a les oficines centrals i a les infraestructures d’observació i teledetecció meteorològica on s’hi realitzen tasques de manteniment.

Per realitzar aquestes activitats, l’empresa es suporta en la Llei 15/2011, de 14 de novembre, de Meteorologia i en els Estatuts de l’SMC.

Certificat ISO 9001:2015