Presentació i Funcions

Meteorologia (obre PDF)

Funcions

Tal i com disposa l’article 4 de la Llei 15/2001, de 14 de novembre de meteorologia, són funcions del Servei Meteorològic de Catalunya:

 • a) Assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.
 • b) Establir col·laboracions, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat i amb la resta d’institucions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que compleixin funcions meteorològiques, amb vista a assolir una informació meteorològica de qualitat en l’àmbit de Catalunya, i signar amb aquestes institucions, per a l’exercici de competències concurrents, convenis de col·laboració que evitin la duplicitat de serveis.
 • c) Gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).
 • d) Tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics.
 • e) Explotar i gestionar la base documental provinent del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient.
 • f) Mantenir la Base de dades meteorològiques de Catalunya.
 • g) Participar en l’elaboració de la cartografia climàtica de Catalunya.
 • h) Programar, implantar i gestionar un sistema de predicció i seguiment de fenòmens meteorològics, i fer-ne l’explotació i la difusió en l’àmbit territorial de Catalunya.
 • i) Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT), amb vista a millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui determinat per via reglamentària.
 • j) Prestar permanentment, quan es prevegin situacions meteorològiques de risc, assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions competents en matèria de protecció civil a Catalunya i col·laborar en aquests casos, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat.
 • k) Promoure activitats d’investigació en matèria de meteorologia i climatologia i afavorir el desenvolupament de productes i serveis en aquest àmbit.
 • k bis) Proveir serveis meteorològics de suport a la navegació aèria, un cop obtinguda la certificació de l’autoritat competent i després que hagi estat designat per a exercir aquesta tasca en alguna part de l’espai aeri.
 • l) Organitzar activitats de formació i difusió en l’àmbit de la meteorologia.
 • m) Realitzar estudis per a millorar el coneixement del clima i de la meteorologia a Catalunya.
 • n) Assessorar i assistir els diferents organismes públics en els aspectes relacionats amb l’estudi del clima i del canvi climàtic, en coordinació amb els organismes competents en aquesta matèria.
 • o) Assessorar i assistir les administracions públiques competents, i col·laborar-hi, en matèria de vigilància i predicció de fenòmens i episodis de contaminació atmosfèrica.
 • p) Analitzar i vigilar les característiques de la columna d’ozó a Catalunya amb relació a l’evolució de l’ozó estratosfèric, i informar-ne la població.
 • q) Estudiar i analitzar el canvi climàtic a Catalunya i participar i col·laborar en les recerques que sobre aquesta matèria porten a terme diversos grups a Catalunya.