Presentació i Funcions

Funcions

Tal i com disposa l’article 4 de la Llei 15/2001, de 14 de novembre de meteorologia, són funcions del Servei Meteorològic de Catalunya:

a) Assistir les administracions i les institucions que necessiten informació meteorològica i climàtica i col·laborar-hi.

b) Establir col·laboracions, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat i amb la resta d’institucions autonòmiques, estatals, europees o internacionals que compleixin funcions meteorològiques, amb vista a assolir una informació meteorològica de qualitat en l’àmbit de Catalunya, i signar amb aquestes institucions, per a l’exercici de competències concurrents, convenis de col·laboració que evitin la duplicitat de serveis.

c) Gestionar i mantenir la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).

d) Tractar, explotar i divulgar les dades procedents dels equipaments meteorològics.

e) Explotar i gestionar la base documental provinent del Servei de Meteorologia del Departament de Medi Ambient.

f) Mantenir la Base de dades meteorològiques de Catalunya.

g) Participar en l’elaboració de la cartografia climàtica de Catalunya.

h) Programar, implantar i gestionar un sistema de predicció i seguiment de fenòmens meteorològics, i fer-ne l’explotació i la difusió en l’àmbit territorial de Catalunya.

i) Pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de risc, coordinadament amb el Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT), amb vista a millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents i a assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui determinat per via reglamentària.

j) Prestar permanentment, quan es prevegin situacions meteorològiques de risc, assessorament meteorològic oficial a les diferents administracions i institucions competents en matèria de protecció civil a Catalunya i col·laborar en aquests casos, si s’escau, amb l’autoritat meteorològica de l’Estat.

k) Promoure activitats d’investigació en matèria de meteorologia i climatologia i afavorir el desenvolupament de productes i serveis en aquest àmbit.

k bis) Proveir serveis meteorològics de suport a la navegació aèria, un cop obtinguda la certificació de l’autoritat competent i després que hagi estat designat per a exercir aquesta tasca en alguna part de l’espai aeri.

l) Organitzar activitats de formació i difusió en l’àmbit de la meteorologia.

m) Realitzar estudis per a millorar el coneixement del clima i de la meteorologia a Catalunya.

n) Assessorar i assistir els diferents organismes públics en els aspectes relacionats amb l’estudi del clima i del canvi climàtic, en coordinació amb els organismes competents en aquesta matèria.

o) Assessorar i assistir les administracions públiques competents, i col·laborar-hi, en matèria de vigilància i predicció de fenòmens i episodis de contaminació atmosfèrica.

p) Analitzar i vigilar les característiques de la columna d’ozó a Catalunya amb relació a l’evolució de l’ozó estratosfèric, i informar-ne la població.

q) Estudiar i analitzar el canvi climàtic a Catalunya i participar i col·laborar en les recerques que sobre aquesta matèria porten a terme diversos grups a Catalunya.