Petició de fitxer amb dades meteorològiques

Si necessiteu un fitxer amb les dades meteorològiques registrades a una de les estacions automàtiques de la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya  (XEMEC), ens el podeu demanar mitjançant el  formulari que trobareu en aquest apartat.  També us recomanem consultar l’opció Dades i productes climàtics on trobareu informació climàtica que pot ser del vostre interès.

L’extracció de fitxers amb dades meteorològiques té un cost econòmic d’acord amb el temps requerit per a la preparació dels mateixos. Es consideraran exemptes de pagament aquelles peticions que es realitzin amb finalitat no comercial (investigació, recerca o estudis), sempre que el temps requerit per a la seva preparació sigui inferior a 1 hora. La tarifa aprovada pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya, el 8 de maig de 2018, és de 67 €/h.

Com demanar dades d’una estació automàtica

Per demanar una extracció de dades meteorològiques, ompliu el següent formulari. Les dades es facilitaran en fitxer en format excel o compatible:

  Persona de contacte

  Dades de la petició

  Indiqueu el tipus de dades

  Seleccioneu les variables meteorològiques d'interès

  El Servei Meteorològic de Catalunya us respondrà en català. Si voleu rebre la resposta en una altra llengua oficial a Catalunya, o en anglès, indiqueu-ho al contingut de la vostra comunicació.

  Informació sobre el tractament de dades personals
  • Responsable del tractament: Servei Meteorològic de Catalunya
  • Delegat de protecció de dades: protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Finalitat del tractament: Tramitar les peticions d’informació, d’informes específics, i en general dels serveis del catàleg del SMC.
  • Base jurídica:
   1. Per tramitar els serveis sol·licitats: Execució d’un contracte (Art. 6.1.b. RGPD). Les dades identificatives i de contacte són necessàries per tramitar la vostra sol·licitud. El fet de no proporcionar-les impedeix el SMC pugui atendre la petició.
   2. Per rebre informació sobre Meteocat: Consentiment del sol·licitant (Art. 6.1.a. RGPD).Les dades identificatives i de contacte són necessàries per trametre la informació. El fet de no proporcionar-les pot impedir que es tramiti.
  • Destinataris: No es preveu comunicar dades a tercers, excepte si hagués una obligación legal.
  • Drets de les persones: Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través d’un correu electrònic, indicant el vostre NIF o document identificatiu equivalent a protecciodades.meteocat@gencat.cat
  • Termini de conservació de les dades: Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l'interessat no en sol·liciti la supressió. En qualsevol cas, es conservaran el temps necessari per complir amb obligacions legals
  • Reclamació: Si considereu que els vostres drets no s'han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació adreçada a l'APDCAT, mitjançant la seu electrònica de l'Autoritat (https://seu.apd.cat) o per mitjans no electrònics.

  Terminis de resposta

  D’acord amb l’article 10.1.c) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, les sol·licituds d’informació ambiental es resoldran amb caràcter general per part de l’SMC el més aviat possible i sempre dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud en el registre.

  Si el volum i la complexitat de la informació requerida són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat, les sol·licituds es resoldran dins del termini de dos mesos des de la seva recepció en el registre, prèvia comunicació al sol·licitant