Petició de fitxer amb dades meteorològiques

Si necessiteu un fitxer amb les dades meteorològiques registrades a una de les estacions automàtiques de la Xarxa d’Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya  (XEMEC), ens el podeu demanar mitjançant el  formulari que trobareu en aquest apartat.  També us recomanem consultar l’opció Serveis i dades climàtiques on trobareu informació climàtica que pot ser del vostre interès.

L’extracció de fitxers amb dades meteorològiques té un cost econòmic d’acord amb el temps requerit per a la preparació dels mateixos. Es consideraran exemptes de pagament aquelles peticions que es realitzin amb finalitat no comercial (investigació, recerca o estudis), sempre que el temps requerit per a la seva preparació sigui inferior a 1 hora. La tarifa aprovada pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya, el 8 de maig de 2018, és de 67 €/h.

Com demanar dades d’una estació automàtica

Per demanar una extracció de dades meteorològiques, ompliu el següent formulari. Les dades es facilitaran en fitxer en format excel o compatible:

Persona de contacte

Dades de la petició

Indiqueu el tipus de dades

Seleccioneu les variables meteorològiques d'interès

Ús de dades personals

Terminis de resposta

D’acord amb l’article 10.1.c) de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la que es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient, les sol·licituds d’informació ambiental es resoldran amb caràcter general per part de l’SMC el més aviat possible i sempre dins el termini màxim d’un mes a comptar des de la recepció de la sol·licitud en el registre.

Si el volum i la complexitat de la informació requerida són tals que resulta impossible complir el termini abans indicat, les sol·licituds es resoldran dins del termini de dos mesos des de la seva recepció en el registre, prèvia comunicació al sol·licitant

D’acord amb l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals seran recollides, incorporades i tractades amb la finalitat de recollir informació  per a la tramitació de la petició.

Data d'actualització: 06.11.2020