Seguiment i avaluació de la carta

Indicadors i instruments d’avaluació

El seguiment dels compromisos es fa a través dels indicadors que es detallen en cada cas.

En el cas d’incompliment dels compromisos, s’han previst diversos supòsits en els quals poden aplicar-se mesures de compensació/reparació, que es poden consultar a l’apartat “Drets i deures”.

Indicadors de seguiment

Indicadors compromís 1 llenguatge clar, directe, comprensible i no sexista.
Compromís 1 Facilitar la informació sol·licitada en un llenguatge clar, directe, comprensible i no sexista.
Indicador Mitjana de la puntuació dels usuaris a la pregunta sobre si la informació que reben és entenedora de l’enquesta anual.
Descripció Els usuaris del servei de temps passat anualment rebran una enquesta i una de les preguntes que valoren, entre 1 i 5, on 1 és la puntuació més baixa i 5 la més alta, la informació que reben és entenedora.
Mètode de càlcul Mitjana de les respostes a la pregunta de l’enquesta anual que fa referència a la informació sol·licitada.
Unitat de mesura Puntuació de la pregunta de l’enquesta (nombre enter 1 a 5)
Objectiu de qualitat 4,7
Llindar de compliment 4,5
Font d’informació Enquestes
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Anàlisi de resultat de les enquestes
Indicadors compromís 2 respondre en menys de 30 dies.
Compromís 2 Respondre les sol·licituds en menys de 30 dies.
Indicador Percentatge de sol·licituds resoltes en 30 dies o menys.
Descripció Percentatge de sol·licituds que han rebut la resposta en 30 dies o menys de la data d’arribada de la sol·licitud al SMC.
Mètode de càlcul Sobre el total de sol·licituds contestades, aplicar el percentatge de les que s’han contestat en 30 dies o menys.
Unitat de mesura Sol·licitud
Objectiu de qualitat 90%
Llindar de compliment 80%
Font d’informació Tiquets de l’aplicació Jira, sistema de registre
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Aplicació JIRA, gestió de sol·licituds i incidències
Indicadors compromís 3 Anar adequadament identificats i utilitzar un llenguatge comprensible i respectuós
Compromís 3 Anar adequadament identificats i utilitzar un llenguatge comprensible i respectuós.
Indicador Mitjana de la puntuació dels usuaris a la pregunta de l’enquesta anual sobre l’atenció rebuda.
Descripció Mitjana de la puntuació dels usuaris a la pregunta sobre si el personal va identificat i utilitzar un llenguatge comprensible i respectuós de l’enquesta anual.
Mètode de càlcul Mitjana de les respostes a la pregunta de l’enquesta anual que fa referència a la informació sol·licitada.
Unitat de mesura Puntuació de la pregunta de l’enquesta (nombre enter 1 a 5)
Objectiu de qualitat 4,7
Llindar de compliment 4,5
Font d’informació Enquestes
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Anàlisi de resultat de les enquestes
Indicadors compromís 4 Actualitzar periòdicament els continguts dels serveis de temps futur, present i passat a les plataformes web
Compromís 4 Actualitzar periòdicament els continguts dels serveis de temps futur, present i passat a les plataformes web.
Indicador Número de serveis nous o actualitzats al web a l’any
Descripció Recompte de les actualitzacions en els seveis del web i serveis nous.
Mètode de càlcul Recompte del tiquets que registren les actuacions als servies.
Unitat de mesura serveis on s’ha intervingut.
Objectiu de qualitat 2
Llindar de compliment 1
Font d’informació Tiquets de l’aplicació Jira, sistema de registre de les actuacions
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Aplicació JIRA, gestió les tasques de publicació de serveis
Indicadors compromís 5 Actualitzar de forma periòdica el catàleg de serveis
Compromís 5 Actualitzar de forma periòdica el catàleg de serveis.
Indicador Temps mitjà d’actualització del catàleg.
Descripció Mesura el temps en dies transcorreguts entre una actualització i la següent del catàleg de productes de temps passat.
Mètode de càlcul Diferència de dies entre les dates d’actualització del catàleg a les pàgines web.
Unitat de mesura Recompte de dies entre actualitzacions.
Objectiu de qualitat 180 dies
Llindar de compliment 190 dies
Font d’informació Dates actualització pàgines web registrades al gestor de continguts
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Gestor de continguts web.
Indicadors compromís 6 Augmentar el nombre de datasets disponibles al portal de dades obertes de la Generalitat
Compromís 6 Augmentar el nombre de datasets disponibles al portal de dades obertes de la Generalitat.
Indicador Número de datasets nous publicats a dades obertes de Gencat anualment.
Descripció Es publiquen serveis a dades obertes per facilitar l’accés a tota la població. L’SMC té marge per publicar més informació i per tant de marge per augmentar les dades publicades.
Mètode de càlcul Recompte dels conjunt de dades publicats.
Unitat de mesura recompte de datasets al portal de dades obertes.
Objectiu de qualitat 4
Llindar de compliment 2
Font d’informació Tiquets de l’aplicació JIRA, registre de les actuacions.
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Aplicació JIRA, gestió les tasques per la publicació del dataset.
Indicadors compromís 7 Proporcionar uns continguts a les activitats educatives adequats als nivells educatius dels alumnes que participen a les activitats
Compromís 7 Proporcionar uns continguts a les activitats educatives adequats als nivells educatius dels alumnes que participen a les activitats.
Indicador mitjana de la respostes a pregunta que fa referència als continguts adequats als nivells dels alumnes
Descripció resultat de la pregunta en referència als continguts si són adequats al nivell educatiu de l’activitat. (respostes de 1 a 5). L’enquesta es fa al finalitzar l’activitat.
Mètode de càlcul Mitjana de les respostes dels usuaris a les enquestes anuals.
Unitat de mesura Puntuació de la pregunta de l’enquesta (nombre entre 1 i 5).
Objectiu de qualitat 4,7
Llindar de compliment 4,5
Font d’informació Enquestes
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Anàlisi de resultat de les enquestes.
Indicadors compromís 8 Emprar un llenguatge clar i senzill en les activitats educatives.
Compromís 8 Emprar un llenguatge clar i senzill en les activitats educatives.
Indicador Mitjana de les respostes a la pregunta que fa referència al llenguatge adequat als nivells dels alumnes
Descripció Resultat de la pregunta en referència al llenguatge adequat als nivells dels alumnes. (respostes de 1 a 5). L’enquesta es fa al finalitzar l’activitat
Mètode de càlcul mitjana de les respostes dels usuaris a les enquestes anuals.
Unitat de mesura Puntuació de la pregunta de l’enquesta (nombre entre 1 i 5).
Objectiu de qualitat 4,7
Llindar de compliment 4,5
Font d’informació Enquestes
Periodicitat Anual
Instrument d’avaluació Anàlisi de resultat de les enquestes.

Avaluació de la carta

Dins del sistema de gestió de qualitat del SMC es realitzarà anualment l’avaluació i revisió dels la carta de serveis. Es realitzaran les enquestes corresponents i s’analitzaran els resultats.
Tenim un compromís de millora contínua en la qualitat del servei, reconegut des del 1 d’octubre de 2015 per la certificació de qualitat ISO 9001, segons la versió vigent (núm. de certificat 1903/20).

Ajudeu-nos a millorar

El SMC posa a la vostra disposició diferents canals perquè pugueu col·laborar i participar:

  • Enquesta de satisfacció. Mitjana de satisfacció de l’atenció rebuda.

La Unitat d’atenció a l’usuari i al client promou la millora dels serveis i fomenta la participació dels usuaris a través d’enquestes periòdiques, entrevistes personals i la bústia de suggeriments. Els resultats de les enquestes i entrevistes s’analitzaran i es valoraran totes les propostes de millora d’acord amb els recursos disponibles. Els resultats de les enquestes i entrevistes o altres modalitats de recollida d’opinió s’inclouen s’analitzen a l’informe anual de revisió per part de la direcció del sistema de gestió de qualitat certificat. Els punts mes destacats s’inclouen a les auditories internes i externes que es publiquen al web.