Drets específics de les persones usuàries dels serveis objecte de la carta

Les persones usuàries i clients dels serveis objecte de la carta tenen els drets i deures atribuïts a la ciutadania en les seves relacions amb les administracions públiques i que es poden consultar a Drets i deures generals dels ciutadans davant l’Administració i el sector públic de la Generalitat.

Mecanismes de compensació i/o reparació

En cas d’incompliment dels compromisos expressats en la carta els usuaris formularan una reclamació d’incompliment del compromís a l’SMC que procedirà a activar els mecanismes de compensació i/o reparació, que són els següents:

  • es farà arribar la disculpa pertinent
  • es donaran les explicacions de les circumstàncies que donen lloc a l’incompliment amb indicació de les mesures correctores que es duran a terme per evitar-ne la repetició
  • s’oferiran alternatives, en cas de ser possible

En cap cas, el reconeixement d’un incompliment dels compromisos no donarà lloc necessàriament a la tramitació d’un procediment de reclamació patrimonial envers l’SMC.

La reclamació es trametrà per les mateixes vies que per formular consultes, queixes i suggeriments.

Deures de les persones usuàries i clients dels serveis

  • Respectar el personal que presta el servei
  • Respectar la resta d’usuaris
  • Respectar l’ordre i els criteris d’atenció que s’estableixin
  • Respectar l’horari del servei
  • Respectar les instal·lacions
  • Satisfer les taxes, si s’escau