Els nostres compromisos de qualitat

Els compromisos que s’especifiquen en aquesta carta són exigibles pels ciutadans sempre que els serveis es puguin prestar en una situació de normalitat, és a dir, que els serveis no siguin pertorbats per causes fortuïtes o de força major que n’afectin la prestació.

Serveis 1, 2, 3 i 4. Serveis de temps futur, present i passat i activitats educatives

Compromís 1. Facilitar la informació sol·licitada en un llenguatge clar, directe, comprensible i no sexista

La informació facilitada s’oferirà respectant un llenguatge clar, directe, comprensible i no sexista. Aquest compromís es refereix a la professionalitat dels nostres empleats i empleades per dur a terme aquest servei (competència tècnica) i al suport documental desenvolupat per donar resposta al servei. L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant preguntes adreçades a les persones usuàries dels serveis i de les activitats perquè valorin la qualitat de la informació rebuda en el servei, que ha de ser igual o superior al 4,7 sobre 5 de mitjana. El compromís és exigible a la prestació del servei pels canals telefònic i digital.

Serveis 1, 2 i 3. Serveis de temps futur, present i passat

Compromís 2. Respondre les sol·licituds en menys de 30 dies

El temps de resposta a les sol·licituds fetes als serveis serà inferior a 30 dies. Aquest compromís es refereix a rebaixar el vostre temps d’espera.

L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant l’estudi del registre d’entrades i sortides de sol·licituds. L’objectiu de qualitat és que el 90% o més de les sol·licituds es responguin en 30 dies. El compromís és exigible a la prestació del servei pels canals telefònic i digital.

Compromís 3. Anar adequadament identificats i utilitzar un llenguatge comprensible i respectuós

El personal que presta els serveis s’identificarà adequadament i utilitzarà un llenguatge comprensible i respectuós. El compromís es refereix a la qualitat en l’amabilitat de tracte i cortesia. L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant preguntes adreçades a les persones usuàries del servei perquè valorin la qualitat de l’atenció rebuda en les serveis, que ha de ser igual o superior al 4,7 sobre 5 de mitjana. El compromís és exigible a la prestació del servei pels canals telefònic i digital.

Compromís 4. Actualitzar periòdicament els continguts dels serveis de temps futur, present i passat a les plataformes web

La plataforma web on es publiqui la informació s’actualitzarà i disposarà de nova informació de manera periòdica (com a mínim 2 cops l’any). Aquest compromís es refereix a proporcionar-vos informació completa i actualitzada.

L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant el recompte d’actualitzacions del catàleg. L’objectiu és actualitzar la plataforma web 2 cops a l’any. El compromís és exigible a la prestació del servei pel canal digital.

Compromís 5. Actualitzar de forma periòdica el catàleg de serveis

El catàleg de serveis estarà actualitzat periòdicament. El compromís es refereix a la fiabilitat del servei.

L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant el recompte de dies transcorreguts entre una actualització i una altra en el transcurs de l’any. L’objectiu de qualitat que es vol assolir en aquest compromís és de 180 dies de diferència, que suposaria dues actualitzacions durant l’any. El compromís és exigible a la prestació del servei pel canal digital.

Servei 3. Servei de temps passat

Compromís 6. Augmentar el nombre de datasets disponibles al portal de dades obertes de la Generalitat

El Servei Meteorològic de Catalunya publicarà més informació en format de dataset a través del portal de Dades Obertes de la Generalitat. El compromís es refereix a proporcionar-vos informació completa i actualitzada.

L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant el nombre de dataset publicats anualment. L’objectiu de qualitat que es vol assolir en aquest compromís és publicar un mínim de 4 datasets a l’any. El compromís és exigible a la prestació del servei pel canal digital.

Servei 4. Activitats educatives

Compromís 7. Proporcionar uns continguts a les activitats educatives adequats als nivells educatius dels alumnes que participen a les activitats

El servei d’activitats educatives s’assegurarà que els continguts són els adequats al nivell educatiu del alumnes presents a l’activitat. Aquest compromís es refereix a l’accessibilitat (facilitat per seguir la formació i continguts adaptats al grup assistent).

L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant preguntes adreçades a les persones usuàries del servei perquè valorin la qualitat dels continguts rebuts en el servei d’activitats educatives, que ha de ser una mitjana de 4,7 sobre 5 en la puntuació sobre la facilitat per seguir la formació i l’adaptació de la mateixa al grup. El compromís és exigible a la prestació del servei pels canals presencial i digital.

Compromís 8. Emprar un llenguatge clar i senzill en les activitats educatives

El servei d’activitats educatives s’assegurarà que el llenguatge emprat sigui clar i senzill. Aquest compromís es refereix a l’accessibilitat (facilitat per seguir la formació i continguts adaptats al grup assistent).

L’assoliment d’aquest compromís es mesurarà mitjançant preguntes adreçades a les persones usuàries del servei perquè valorin l’adequació del llenguatge emprat en el servei d’activitats educatives, que ha de ser una mitjana de 4,7 sobre 5 en la puntuació sobre el llenguatge emprat.