Informació sobre les dades meteorològiques de les EMA que es mostren al web

En aquest web i per a cadascuna de les EMA es presenten només les anomenades dades de període de les variables meteorològiques principals:

  • Temperatura (T), en graus Celsius (°C)
  • Precipitació (PPT), en mil·límetres (mm), unitat equivalent a litres per metre quadrat
  • Velocitat del vent (VV), en metres per segon (m/s), i Direcció del vent (DV), en graus
  • Humitat relativa (HR), en tant per cent (%)
  • Irradiància solar global (RS), en watts per metre quadrat (W/m2)
  • Pressió atmosfèrica (P), en hectopascals (hPa)
  • Gruix de neu (GN) al terra (cm)

En relació amb la presentació temporal de les dades

Totes les dades corresponen a l’hora donada en Temps Universal (T.U.)

Horari d’estiu: hora oficial = T.U. + 2 hores

Horari d’hivern: hora oficial = T.U. + 1 hora

En relació amb l’adquisició i generació de les dades

De forma general la freqüència d’adquisició ha d’assegurar la bona representativitat dels canvis significatius per a cada variable meteorològica que es vol mesurar.
Per a la temperatura, la humitat relativa, la radiació solar, la velocitat del vent i la direcció del vent, es fa un mostreig de valors secundals per a la posterior fabricació de dades mitjanes minutals (cada segon es pren una mesura i cada minut es fa la mitjana de totes les mesures, tenint en compte que en el cas de la direcció i velocitat del vent, les mitjanes s’han de fer vectorials).

Després, amb les mitjanes minutals es generen les anomenades dades de període les quals són semihoràries (SH) o horàries (H) en funció de si es calculen fent la mitjana de 30 o 60 valors minutals respectivament. Actualment totes les estacions de la XEMA proprocionen dades de període semihoràries.

A banda, també es disposa de la ratxa màxima de vent de període, que s’obté amb el màxim valor en un minut de la mitjana vectorial de la velocitat del vent de tres valors secundals en el període corresponent. La direcció de la ratxa màxima s’obté de la mitjana vectorial de la direcció del vent de les mostres que proporcionen la ratxa màxima.

Finalment la dada de període de precipitació és el resultat de sumar tots els valors de precipitació registrats en el període corresponent.

Totes les dades de període queden emmagatzemades a la Base de dades meteorològiques de Catalunya, de la mateixa forma que les anomenades dades extremes diàries.

Aquestes es corresponen amb el valor màxim i/o mínim diari de les dades minutals per a la T, HR, RS i P. Pel vent, el valor extrem diari es correspon amb la dada màxima de la ratxa màxima de vent de període

En relació amb les dades de pressió atmosfèrica

Les dades de pressió atmosfèrica que es mostren al web són reduïdes a nivell de mar a totes les EMA, menys en aquelles que es troben situades a una altitud superior als 1.500 metres, per les quals les dades de pressió atmosfèrica es redueixen a aquesta altitud.

En relació amb les dades de vent

Les estacions meteorològiques de la XEMA poden mesurar el vent a 2, a 6 o a 10 metres d’altura, segons el seu emplaçament i la seva aplicació. L’altura en la qual es mesura el vent apareix a la fitxa de cada estació. En aquest web es mostraran les dades de vent a 10 m sempre que es disposi de la mesura del vent a aquesta alçada. Des del punt de vista purament meteorològic, l’altura recomanable per mesurar el vent és de 10 metres, i el motiu principal per mesurar-lo a 2 o a 6 metres és la necessitat de conèixer el valor del vent a aquestes altures per a diferents aplicacions concretes com són el càlcul del risc d’incendis forestals o el càlcul de l’evapotranspiració de referència, entre d’altres. Si es volen comparar velocitats del vent de diferents estacions, s’hauran de fer els càlculs necessaris per fer l’estudi sempre a un mateix nivell de referència (que es recomana que sigui el de 10 metres per damunt del terra).

Finalment, i per requeriments instrumentals, es considera vent en calma aquell amb una velocitat inferior a 0.5 m/s.

En relació amb el control de qualitat de les dades

Aquestes dades poden visualitzar-se de forma automatitzada abans que s’efectuï cap control de qualitat des del Servei Meteorològic de Catalunya, el qual es du a terme a posteriori. Les dades apareixeran en color vermell quan estiguin pendents de validació,i un cop superin certs controls de qualitat aquestes apareixeran en negre.

Malgrat que el SMC realitza tots els esforços en portar a terme el procés de control de la qualitat de les dades, no pot assegurar que per motius tècnics de procedència diversa no puguin aparèixer dades errònies. Per aquest motiu, davant la necessitat d’assegurar la validesa d’una dada, es recomana que aquesta sigui sol·licitada al SMC pel procediment establert a tal efecte.