Atenent a la Llei de Meteorologia, 15/2001, en el període 2001 – 2005 el SMC ha passat a gestionar part de les EMA que integraven xarxes gestionades per altres departaments de la Generalitat de Catalunya o per d’altres institucions. L’any 2001 es va efectuar el traspàs de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC) del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca (DARP) al Departament de Medi Ambient (DMA). Posteriorment, l’any 2003 va ser traspassada la Xarxa Nivològica de Catalunya (XANIC), del Institut Cartogràfgic de Catalunya (ICC) al SMC. A banda, el SMC ja disposava d’una Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques pròpia, la XMET.

Així, la XEMA és el fruit de la unificació de les EMA integrades a tres xarxes diferents:

la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XMET)

La Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques es va crear l’any 1996, al Servei de Meteorologia, dins la Direcció General de Qualitat Ambient delDepartament de Medi Ambient, amb l’objectiu de conèixer la situació meteorològica en temps real a tot el territori i millorar el coneixement climàtic del país.

les EMA de la Xarxa Agrometeorològica de Catalunya (XAC)

La Xarxa Agrometeorològica de Catalunya es va crear l’any 1988 per part del Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca per donar suport a les activitats agrícoles i forestals. Per això, a més dels sensors pròpiament meteorològics, es va dotar de sensors específics com el d’irradiància neta, el de temperatura de subsòl, el de contingut d’aigua al sòl i el d’humitat de combustible forestal. Les estacions específicament destinades al control de plagues i malalties de conreus es van equipar amb un sensor de mesura del grau d’humectació de les fulles.

Les dades agrometeorològiques es poden consultar a través del web Ruralcat

les EMA de la Xarxa Nivològica de Catalunya (XANIC)

La Xarxa Nivològica de Catalunya va començar a implantar-se l’hivern del 1997 al Pirineu de Catalunya per part de l’Institut Cartogràfic de Catalunya amb l’objectiu d’obtenir dades de l’estat del temps i el mantell nival a alta muntanya per a la predicció d’allaus.

Degut a la diferent procedència de les xarxes, les EMA no estaven ni instal·lades ni configurades atenent als mateixos criteris i, per aquest motiu, actualment el SMC està modificant algunes instal·lacions i implantant de forma progressiva a totes les EMA de la XEMA criteris homogenis en relació als aspectes de mostreig i adquisició de les dades, al manteniment dels equips o als controls de qualitat que s’apliquen a les dades que aquestes generen. Molts d’aquests aspectes es recullen a normatives UNE (www.aenor.es) existents, en relació a les xarxes d’estacions meteorològiques automàtiques.