S’anomena pressió atmosfèrica a la força exercida per unitat de superfície per l’atmosfera terrestre. En el Sistema Internacional de mesura la unitat de pressió és el Pascal (Pa). Per aquest motiu la pressió atmosfèrica s’expressa en hectoPascals (hPa), malgrat que encara s’empreen els milibars (mbar), que són equivalents: 1 hPa = 1 mbar.

Per a la mesura de la pressió atmosfèrica s’utilitzen baròmetres capacitius, de quars, piezoelèctrics i d’altres.

 

mesures_pressio_atmosferica_1_junt

 

Amb tot, molts d’aquests sensors es basen en la variació d’un diafragma flexible, que es deforma en funció de la pressió aplicada.

La deformació del diafragma s’amplifica i es transforma normalment en un valor de voltatge (0 – 1 V) o d’intensitat (4 – 20 mA) proporcional a la pressió atmosfèrica.

Data d'actualització: 27.11.2014