Retribucions, indemnitzacions i dietes

Les retribucions del personal del Servei Meteorològic de Catalunya són les següents:

Taules salarials 2022

Les indemnitzacions i dietes són les establertes al Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei