Retribucions del personal directiu

Retribucions del personal directiu del sector públic de la Generalitat

Director del Servei Meteorològic de Catalunya                        Import brut anual  80.589,54€