El Pla de Formació del Servei Meteorològic de Catalunya s’elabora anualment per cobrir les necessitats i interessos, individuals o col·lectius, identificats en les diferents àrees i unitats orientades per les directrius estratègiques i anuals de l’SMC.

Pel desenvolupament del Pla s’ha seguit el Protocol per l’elaboració i avaluació del pla de formació anual del Servei Meteorològic de Catalunya, el qual identifica els següents passos:

 1. DETECCIÓ DE NECESSITATS FORMATIVES
 2. PLANIFICACIÓ DE LA FORMACIÓ
 3. PROGRAMACIÓ DE LES ACTIVITATS FORMATIVES
 4. EXECUCIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ
 5. AVALUACIÓ DEL PLA DE FORMACIÓ

Aquestes tasques es coordinen i es desenvolupen des de la Direcció i Recursos Humans.

Les necessitats i les accions formatives que integren aquest any el Pla de Formació 2018 es classifiquen per àmbit d’activitat, és a dir per àrees o unitats:

 • Sistemes d’Observació Meteorològica
 • Recerca Aplicada i Modelització
 • Tecnologia de la Informació i Comunicació
 • Climatologia
 • Predicció
 • Administració (contractació, gestió econòmica, recursos humans)
 • Altres (Relacions Institucionals i comunicació, Acció Externa, Meteorologia Aplicada)

Les accions formatives que es tenen presents en l’SMC són:

 • Autoformació: en un entorn tant científic i tecnològic com és l’SMC requereix molta autoformació basada en recursos en xarxa. Donat que és una formació poc reglada i difícil de definir i quantificar, no formarà part del Pla de Formació.
 • Interna: jornada o jornades formatives que imparteix un treballador de l’SMC als seus companys arran d’una formació externa o autoformació.
 • Externa: cursos i jornades de formació impartides per entitats externes. Aquesta formació pot ser presencial o online.
 • Congressos i Workshops: arran de la gran especialització de la majoria de tasques en l’àmbit meteorològic l’opció d’anar a ampliar coneixement i formar-se en Congressos i Workshops, on algunes vegades també presenta novetats l’SMC, es considera molt adequada, tot i no ser una classe en el seu vessant més clàssic. Donades les seves característiques no es procedirà a l’avaluació de l’acció formativa, però si que formarà part del Pla de Formació.

Pla-de-Formació-2018