Informació sobre el tractament de dades personals pels processos de selecció de personal de l’SMC

1.- Responsable del tractament

Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) 

NIF Q-0801167-H 

C/ Berlín, 38-46, 4ª planta, 08029 Barcelona 

Tel. 93 567 60 90 

Adreça electrònica: smc.meteocat@gencat.cat 

Web:  http://www.meteo.cat 

2.- Delegat de protecció de dades

protecciodades.meteocat@gencat.cat 

3.- Finalitat del tractament

Tramitar i gestionar els processos de selecció de personal del SMC. 

4.- Base jurídica   

Aplicació de mesures precontractuals a petició dels interessats (Art. 6.1.b. RGPD) 

Les dades personals sol·licitades serán tractades per a la realització de les actuacions prèvies a la relació laboral. 

5.- Destinataris

No es preveu comunicar dades a tercers, excepte si hagués una obligació legal.

6.- Drets de les persones 

Podeu accedir a les vostres dades, sol·licitar-ne la rectificació o supressió, oposar-vos al tractament de decisions individuals automatitzades  i elaboració de perfils i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud a través d’un  correu electrònic, indicant el vostre NIF o document identificatiu equivalent a protecciodades.meteocat@gencat.cat 

7.- Termini de conservació de les dades 

Les dades personals proporcionades pels interessats que han participat en el procés però no han estat seleccionades, es conservaran durant 1 any des de la data de finalització del procediment. Altrament, es conservaran el temps necessari per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions o quan els tribunals actuïn en exercici de la seva funció judicial. 

8.- Reclamació 

Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació adreçada a l’APDCAT,  mitjançant la seu electrònica de l’Autoritat (https://apdcat.gencat.cat/) o per mitjans no electrònics. 

Puja