El Servei Meteorològic de Catalunya i Protecció Civil: una forta col•laboració

PUBLICADA EL 18/12/2013

Segons diu la Llei de meteorologia, de 14 de novembre de 2001 (DOGC núm. 3524, de 29 de novembre de 2001): “El SMC té com a objectiu establir i regular els instruments necessaris per garantir una informació meteorològica de qualitat en l’àmbit de Catalunya, en el marc de les competències de la Generalitat en matèria de meteorologia”.

Tal i com diu l’article 4 de l’esmentada Llei, són funcions del Servei Meteorològic de Catalunya “…pronosticar, vigilar i fer el seguiment de les situacions meteorològiques de perill, coordinadament amb Protecció Civil, amb vista a millorar l’eficàcia de les actuacions pertinents i assegurar-ne la comunicació als usuaris que en poden resultar afectats, per mitjà del sistema d’avisos que sigui determinat per via reglamentària”.

Però la relació amb Protecció Civil no es queda només en l’elaboració i l’emissió dels avisos meteorològics. A banda dels enllaços estàndards, tant informàtics com telefònics, hi ha protocol·litzades una sèrie d’actuacions que reforcen aquestes relacions quan l’emergència meteorològica ho requereix.

Hom defineix el risc com el producte del perill per la vulnerabilitat. El SMC s’ocupa d’avaluar, amb la màxima precisió i antelació possibles, el perill d’una situació meteorològica prevista a través dels avisos de Situació Meteorològica de Perill (SMP). Si a aquest perill s’hi afegeix la vulnerabilitat del lloc on pot ocórrer el fenomen s’obté el risc (pas que fa Protecció Civil). Per més informació veure Avisos meteorològics.

En cas que el risc sigui elevat i/o pugui afectar una extensió gran de Catalunya es convoca el Comitè Tècnic, que es reuneix al Departament d’Interior, sovint a la Sala de Crisi del Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT, figura 1). Aquest ens està format per diferents experts tècnics dels diferents col·lectius que es poden veure afectats per l’emergència. En aquestes reunions s’avalua l’abast i evolució de la SMP i se’n desprenen les actuacions a fer en el territori amb l’objectiu de reduir al màxim els possibles efectes adversos. Les trobades del Comitè Tècnic es repeteixen periòdicament abans i durant l’emergència. Per part de l’SMC, els Responsables de l’Àrea de Predicció són els que tenen assignada aquesta funció representativa.

Comitè tècnic

En cas que l’emergència meteorològica requereixi d’un rang més elevat en la presa de decisions es convoca el Comitè Assessor, format per alts càrrecs i/o responsables dels organismes implicats. Aquest ens es reuneix a petició dels Responsables de Protecció Civil i és el Conseller d’Interior qui el presideix. En aquest cas, el Director i/o el Cap de l’Àrea de Predicció són els qui representen l’SMC en aquestes reunions. A més, si s’escau, a posteriori s’informa a tota la població través de rodes de premsa que es celebren al mateix Departament d’Interior.

A banda, evidentment es manté la comunicació permanent entre l’SMC i Protecció Civil a través de diverses vies, amb l’intercanvi d’informació protocol·litzada mitjançant els Plans d’Emergències  i els seus Plans d’Actuació de Grup. Aquest intercanvi d’informació és molt diversa, i va des de dades procedents de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques, o de la Xarxa d’Observadors Meteorològics, de la Xarxa de Radars, de la Xarxa de Detecció de Descàrregues Elèctriques, entre d’altres si s’escau. També és el cas de les sortides dels models meteorològics elaborats a l’SMC que acompanyen els informes tècnics necessaris per gestionar emergències que no són purament meteorològiques, com per exemple els incendis forestals.

A més, l’SMC també és membre dels Grups d’Avaluació dels Plans d’Emergència, de la Comissió de Protecció Civil de Catalunya (Figura 2), forma part de les campanyes dels diferents Plans i participa activament en els simulacres d’emergències meteorològiques.

Comissió de Protecció Civil a Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya porta complint aquestes funcions des de fa més d’una dècada amb l’objectiu de minimitzar l’impacte de la meteorologia adversa en els ciutadans i en les infraestructures de Catalunya.