Dades meteorològiques

La informació del Servei Meteorològic de Catalunya està disponible per a particulars, empreses i administracions a través de diferents canals d’accés, alguns dels quals són de pagament. Els serveis professionals de l’SMC inclouen funcions avançades en constant evolució, i la possibilitat de desenvolupar productes a mida.

Les sol·licituds de serveis es poden demanar per correu electrònic comercial.meteocat@gencat.cat

Les tarifes dels serveis i dels productes han estat aprovades pel Consell d’Administració del Servei Meteorològic de Catalunya.

 

Dades de la Xarxa d’Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)

El Servei Meteorològic de Catalunya disposa de 189 estacions automàtiques repartides per tot el territori i que transmeten dades cada trenta minuts per a disposar d’una bona cobertura temporal i espacial.

Accés al llistat d’estacions automàtiques

Dades en temps real

El Servei Meteorològic de Catalunya està habilitant l’accés a les dades en temps real de la XEMA a través d’API.

L’API oferirà una forma fàcil i segura d’accedir a les dades meteorològiques que es produeixen i s’emmagatzemen.

Si en aquest moment requereixes dades en temps real de la XEMA et pots adreçar a  comercial.meteocat@gencat.cat

Podeu consultar les dades que estan disponibles al web. 

 

Dades de la XEMA per correu electrònic

Servei d’enviaments automàtics per correu electrònic amb dades meteorològiques diàries registrades a la XEMA, d’acord amb els controls de qualitat aplicats en el moment de l’enviament.

Els fitxers s’envien en format excel per correu electrònic, podent generar-se setmanalment o mensual. Aquest servei permet incloure variables calculades com la ETO.

Tarifa del servei

La tarifa del servei varia segons el nombre d’estacions i variables.

Per exemple:

 • L’enviament de les dades d’una variable d’una estació té una tarifa de 48,20 €/mes.
 • L’enviament de les dades de quatre variables d’una estació té una tarifa de 60,20 €/mes.
 • L’enviament de les dades de quatre variables de 4 estacions té una tarifa de 84,20 €/mes.

(Tarifes sense IVA)

 

Dades històriques

Servei d’enviament de dades de període, diàries, mensuals o anuals del interval temporal d’interès.

La informació es facilita en format excel a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà definit amb el client.

Tarifa del servei

Les tarifes per elaboració d’Informes i/o extracció de fitxers amb dades meteorològiques es calcularan a partir de la relació preu/hora tècnic. A continuació es mostra la tarifa de les peticions més freqüents:

 • Enviament de dades de període o diàries d’una estació té una tarifa de 50,25 €
 • Enviament de dades mensuals d’una estació té una tarifa de 33,50 €

Al web estan disponibles les dades dels dos darrers anys.
 

Dades calculades: graus-dia de calefacció i de refrigeració

El càlcul de graus-dia permet avaluar la càrrega de calefacció o refrigeració que cal aportar a un edifici o equipament per garantir unes determinades condicions de confort. Aquest paràmetre és d’utilitat per a professionals del món de la construcció i en l’àmbit del consum domèstic d’energia.

Actualment s’ofereix en obert el càlcul anual de graus-dia de calefacció (GDC15/15) i de refrigeració (GDR21/21) per al 2017 a 166 estacions de la XEMA. Podeu contractar el càlcul per a anys anteriors d’una estació concreta, segons la disponibilitat de dades de cada EMA.  També podeu sol·licitar el càlcul en base a altres llindars.

Les peticions es poden fer enviant una sol·licitud a comercial.meteocat@gencat.cat

 

Dades calculades: ETO

L’evapotranspiració de referència (ETO) és una variable calculada d’utilitat en l’àmbit de l’agricultura, per a programació de regs.

A l’SMC es calcula l’ETO segons la metodologia Penman-Monteith segons FAO, per a les estacions de la XEMA que disposen de mesura de la temperatura, humitat, vent i radiació global. S’emmagatzema amb resolució diària.

Podeu sol·licitar un fitxer amb les dades diàries de l’Eto per a un període i estació o estacions concretes enviant una sol·licitud a  comercial.meteocat@gencat.cat.

 

Dades de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD)

El servei permet accedir a diferents productes radar a temps real de la imatge composta i/o de la imatge individualitzada dels radars de l’SMC, dels següents productes:

 • Reflectivitat
 • Productes derivats: VIL, TOP, CAPPI, PPI i/o la precipitació estimada, entre d’altres en el format propi de l’SMC o bé com a dades georeferenciades en format GIS

Accés a la imatge radar en temps real al web.

 

Tarifa del servei
Producte Tarifa explotació* Tarifa difusió*
Imatge reflectivitat radar (JPG o PNG) 0,0201 €/imatge 0,0303 €/imatge
Tramesa imatge reflectivitat (JPG o PNG) 145,00 €/mes 218,00 €/mes
Tramesa camp reflectivitat (format TIF) 540,75 €/mes 540,75 €/mes 676,00 €/mes
Tramesa producte derivat amb freqüència horària 680,00 €/mes 850,00 €/mes
Tramesa producte derivat amb freqüència diària 109,20 €/mes 136,50 €/mes

Pels serveis contractats per un període inferior a un any es procedirà a cobrar un servei d’alta de 150 €.

(Tarifes sense IVA)

 

Dades dels models meteorològics i oceanogràfics

El servei permet accedir a les sortides dels models meteorològics i oceanogràfics operatius a l’SMC, a diferents dominis, resolucions i horitzons de pronòstic. Existeixen diferents formes d’accedir als volums de dades:

 • Sortides numèriques en format GRIB, Geotiff , Netcdf (depenen del model)
 • Sortides gràfiques en format GIF
 • Sortides per punts específics (llistats, meteorogrames, radiosondatges)

El servei, també permet obtenir les dades necessàries per executar d’altres models numèrics:

 • Dades brutes (format Netcdf)per niar models meteorològics (WRF)
 • Camps meteorològics per inicialitzar models de dispersió de contaminants (CALPUFF)
 • Camps meteorològics  per inicialitzar models oceanogràfics (SWAN, WAM,WW3..)
 • Camps meteorològics i oceanogràfics per inicialitzar models de Corrents (ROMS…)”

En aquest enllaç podeu accedir a tota la informació pública de models meteorològics disponibles al web

 

Tarifa del servei

La tarifa mensual dependrà dels següents paràmetres:

Nombre de punts de predicció (1, entre 2 i 25, més de 26)

Nombre de variables de predicció

Nombre d’actualitzacions al dia

Per exemple:

Producte Tarifa explotació* Tarifa difusió*
Tramesa 1 punt, 1 variable, 1 actualització diària 123,45 €/mes 154,31 €/mes
Tramesa 2-25 punts, 1 variable, 1 actualització diària 146,11 €/mes 182,64 €/mes
Tramesa malla punts, 1 variable, 1 actualització diària 168,77 €/mes 210,96 €/mes
Tramesa malla punts, 1 variable, 2 actualitzacions 236,76 €/mes 295,95 €/mes
Tramesa malla punts, 4 variables, 2 actualitzacions 644,68 €/mes 808,85 €/mes

En cas de trameses no subjectes a l’aplicació de les tarifes de l’SMC o contractacions inferiors al període d’un any, s’aplicarà la tarifa d’alta de subministrament de 333,85 €.

(Tarifes sense IVA)

 

*Per alguns servei es distingeixen els següent tipus de tarifes en funció de la finalitat comercial per a la qual estigui destinada la contractació del producte i/o servei, sent:

Tarifa d’explotació: s’aplica a aquells casos on les dades tenen una finalitat comercial, però prèviament hi ha un procés de transformació.

Tarifa de difusió:  s’aplica a aquells casos on l’activitat econòmica del tercer es basa en la difusió de la dada meteorològica facilitada

Data d'actualització: 17.07.2018