Projecte OPCC

projecte_opcc

Títol: Observatori Pirinenc del Canvi Climàtic

Període: 2011-2013

Entitat finançadora: Comunitat de Treball dels Pirineus – Unió Europea (Interreg IVA – POCTEFA)

Regions participants: Catalunya, Aragó, Navarra, Euskadi, Aquitània, Migdia-Pirineus, Llenguadoc-Rosselló i Andorra.

Pàgina web: http://www.opcc-ctp.org/

Resum:

L’objectiu principal de l’OPCC és fer el seguiment i comprendre l’evolució del clima als Pirineus per poder limitar els seus impactes i adaptar-se als seus efectes mitjançant la definició d’estratègies d’adaptació destinades als sectors socio-econòmics i els espais naturals més vulnerables.

Per assolir aquest objectiu principal, a l’OPCC s’han definit diferents tasques prioritàries per analitzar diferents aspectes del canvi climàtic. L’SMC participa en l’acció “CLIMA””, que té com a objectiu bàsic l’elaboració de les eines i els mètodes útils per a la producció i seguiment d’indicadors del canvi climàtic escaients a tot el Massís pirinenc, basats en sèries climàtiques de la precipitació, la temperatura i la innivació.

Evidentment, un pas previ és l’obtenció i l’anàlisi d’aquestes sèries climàtiques, el desenvolupament d’una base de dades climàtiques d’alta qualitat i la definició dels indicadors per a l’estudi del canvi climàtic a nivell del Massís.

Abstract:

The main goal of OPCC is to understand and to monitor the climate evolution at the Pyrenees in order to limit its impacts and to adapt to its effects through adaptation strategies definition focused on socioeconomic sectors and more vulnerable natural environment.

In order to achieve this main goal, different priority tasks have been defined at the OPCC project to analyse different climate change topics. The SMC takes part in the action named “CLIMATE”, and the basic aim of this action is to develop useful tools and methods to establish and to monitor suitable climate change indicators for the Pyrenees, based on climate series of precipitation, temperature and snow depth.

Obviously, a previous step is the obtaining and the analysis of these climate series, the development of a high quality climate database and the definition of indicators to study climate change for the Pyrenees.