Projecte IMPRINTS

projecte_imprints

Títol: Improving Preparedness and Risk Management for flash floods and debris flow events

Període: 2009-2012

Entitat finançadora: Unió Europea

Països participants: Bèlgica, Espanya, França, Holanda, Itàlia, Regne Unit i Suïssa (més la col•laboració de Canada i Rep. de Sud-àfrica).

Pàgina web: http://imprints-fp7.eu/

Resum:

L’objectiu final del projecte és contribuir a la reducció de pèrdues de vides humanes i de danys econòmics mitjançant la millora en la preparació i la gestió operativa del risc davant episodis que generen avingudes sobtades i arrossegaments de material (en endavant, FF & DF), així com contribuir al desenvolupament sostenible amb una reducció dels danys al medi ambient. Per assolir aquest objectiu final, el projecte pretén obtenir mètodes i eines útils per als professionals de les agències d’emergència i per a les empreses responsables de la gestió del risc de FF & DF i dels seus efectes associats. L’impacte dels futurs canvis, inclòs el canvi climàtic, d’usos del sòl o socio-econòmic, també s’analitzarà per tal de proporcionar pautes per a la definició de mesures de mitigació i adaptació.

Abstract:

This is the continuation of FLUVALPS-3000 Project, and the goal of the FLUVALPS-plus Project is the contribution of knowledge about Late Holocene and historical terrestrial environmental changes in the Western Alps providing accurate data from fluvial sedimentary, pollen, documentary and instrumental records.The aim or ultimate objective of IMPRINTS is to contribute to the reduction of loss of life and economic damage through the improvement of the preparedness and the operational risk management of flash flood and debris flow (from now on FF & DF) generating events, as well as contributing to sustainable development through reducing damages to the environment. To achieve this ultimate objective, the project is oriented to produce methods and tools to be used by practitioners of the emergency agencies and utility companies responsible for the management of FF & DF risks and associated effects. Impacts of future changes, including climatic, land use and socioeconomic changes will be also analysed, in order to provide guidelines for mitigation and adaptation measures.