Projecte ESCAT

Títol: Generació d’escenaris climàtics regionalitzats a alta resolució per a Catalunya durant el segle XXI

Període: 2011-2012

Entitat finançadora: Servei Meteorològic de Catalunya

Participants: Barcelona Supercomputing Center, Servei Meteorològic de Catalunya.

Pàgina web: https://www.meteo.cat

Resum:

L’objectiu d’aquest projecte és l’obtenció de les projeccions climàtiques a 10 km de resolució horitzontal per a Catalunya i per al període 2001-2050 mitjançant una tècnica de regionalització dinàmica utilitzant els models mesoescalars MM5 i WRF niats a dues sortides diferents del model acoblat de circulació general atmosfera-oceà ECHAM5/MPI-OM realitzades per a l’AR4, i tenint en compte tres escenaris d’emissions (A2, A1B i B1) de l’Informe Especial sobre Escenaris d’Emissions (IEEE) publicat l’any 2000.

Atès que cal disposar d’una potència de càlcul considerable per fer les simulacions amb un temps raonable, el projecte es farà conjuntament amb el BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación) i s’utilitzarà el superordinador Mare Nostrum.

Aquests escenaris s’utilitzaran per a elaborar el Pla d’Adaptació al Canvi Climàtic a Catalunya 2013-2020 que desenvoluparà l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC).

Abstract:

The aim of this project is to obtain climate projections for Catalonia and for the period 2001-2050 with a 10 km horizontal resolution through a dynamical dowscaling technique, using two mesoscale models (MM5 and WRF) nested to two different outputs of an atmosphere-ocean coupled general circulation model (ECHAM5/MPI-OM) that were carried out for the AR4, and taking into account three emission scenarios (A2, A1B and B1) from the Special Report on Emission Scenarios (SRES) published in 2000.

Because of the need of high computing power to run the simulations in a reasonable time, this project will be jointly done with BSC-CNS (Barcelona Supercomputing Centre – National Supercomputing Centre) and Mare Nostrum supercomputer will be used.

These climate projections will be used to prepare the Climate Change Adaptation Plan for Catalonia 2013-2020 that is developing the Catalan Office for Climate Change (OCCC).