Acció COST ES-0601

accio_cost

Títol: Advances in Homogenisation Methods of Climate Series: An integrated Approach (HOME)

Període: 2008-2011

Entitat finançadora: Unió Europea

Països participants: Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bòsnia, Bulgària, Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia, Espanya, Finlàndia, França, Grècia, Holanda, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Noruega, Polònia, Portugal, Regne Unit, Romania, Sèrbia, Suècia, Suïssa, Txèquia i Xipre (més la col·laboració d’Andorra i Austràlia).

Pàgina web: http://www.homogenisation.org

Resum:

Les sèries llargues de dades instrumentals són la base per a la recerca del clima. Ara bé, aquestes sèries generalment pateixen inhomogeneïtats (salts o desplaçaments “artificials”), a causa de canvis en les condicions de mesurament (canvis d’emplaçament, d’instrumentació o altres). Com aquests salts artificials sovint són de la mateixa magnitud que el senyal climàtic, com variacions a llarg termini, tendències o cicles climàtics, l’anàlisi directa de les sèries de dades originals pot fer arribar a conclusions errònies sobre el canvi del clima. Per tal de resoldre aquest important problema, s’han desenvolupat nombrosos procediments estadístics d’homogeneïtzació per a la detecció i correcció d’aquestes inhomogeneïtats. Tenint en compte que, ara per ara, hi ha poca bibliografia en la qual es comparen alguns dels mètodes més comuns i el seu impacte en les sèries climàtiques, i que el gran nombre de mètodes disponibles es pot interpretar com una feblesa des del punt de vista científic, la comunitat d’investigadors del clima considera una oportunitat atacar aquest tema i demanar una iniciativa europea coordinada per desenvolupar mètodes estàndard per facilitar aquestes comparacions i promoure els mètodes d’homogeneïtzació més eficients. L’objectiu principal d’aquest Acció COST és aconseguir un mètode general per a l’homogeneïtzació de sèries climàtiques i ambientals. Aquest mètode s’obtindrà a partir dels procediments estadístics més ben adaptats per a la detecció i correcció de les sèries de variables a diferents escales espacials i temporals.

Abstract:

Long instrumental climate records are the basis of climate research. However, these series are usually affected by inhomogeneities (artificial shifts), due to changes in the measurement conditions (relocations, instrumentation and others). As the artificial shifts often have the same magnitude as the climate signal, such as long-term variations, trends or cycles, a direct analysis of the raw data series can lead to wrong conclusions about climate change. In order to deal with this crucial problem many statistical homogenisation procedures have been developed for detection and correction of these inhomogeneities. At present only a limited number of publications intercompare some common methods and their impact on the climate record. The large number of different methods could be seen as a weakness in the science and is a challenge for the climatological community to address. There is therefore a need for a coordinated European initiative in order to produce standard methods designed to facilitate such comparisons and promote the most efficient methods of homogenisation. The Action’s main objective is to achieve a general method for homogenising climate and environmental datasets. The method will be derived from the most adapted statistical procedures for detection and correction of varying parameters at different space and time scales.