Històric de cartografia climàtica

Aquesta secció permet comparar fàcilment els mapes de temperatura mitjana, precipitació acumulada, irradiació solar mitjana i índex de precipitació estàndard (IPE) a Catalunya i per a diferents períodes (any natural, any pluviomètric, estació climàtica i mes natural), amb l’objectiu de copsar el seu comportament i evolució. Preguntes com quin va ser el darrer mes d’octubre més plujós? o quina va ser la termometria de la primavera de 2009? es responen fàcilment a través d’aquest apartat.

Cliqueu al damunt del mapa corresponent per a visualitzar la cartografia, en funció de la variable (columna) i període (fila).

Període/VariableTEMPERATURAPRECIPITACIÓIRRADIACIÓ SOLARÍNDEX DE PRECIPITACIÓ ESTÀNDARD (IPE)
MES NATURAL
Històric de mapes de temperatura mensual
Històric de mapes de precipitació mensual
Històric de mapes irradiació solar mensual
Històric de mapes de IPE
ESTACIÓ CLIMÀTICA
Històric de mapes de temperatura estacional
Històric de mapes de precipitació estacional
Històric de mapes irradiació solar estacional i anual
ANY NATURAL
Històric de mapes climàtics anuals (temperatura)
Històric de mapes climàtics anuals (precipitacio)
Històric de mapes irradiació solar estacional i anual
ANY PLUVIOMÈTRIC 
Històric de mapes any pluviomètric