La precipitació a Catalunya l’any 2050

Resum

Les projeccions per a la precipitació no són tan robustes com en el cas de la temperatura. Tot i que es projecta que la precipitació mitjana anual (PMA) disminueixi (-5 a -13%) cap a mitjans del s. XXI respecte 1971-2000, aquesta tendència no és estadísticament significativa per a tota la zona d’estudi. Geogràficament, la PMA disminuirà (-10 a -25% per a 2021-2050 respecte 1971-2000) molt probablement al Pirineu i al sistema Ibèric, independentment de l’escenari considerat. En canvi, a la zona interior les variacions projectades de la PMA no són estadísticament significatives aplicant-hi una prova bilateral de la t de Student. Per una altra banda, es projecta un augment de la variabilitat interanual de la PMA, sent més important aquest augment a la zona litoral i prelitoral que no pas al Pirineu. En el conjunt del territori es passaria d’un coeficient de variació (CV) del 17-19% per a 1971-2000 a un CV=18-23% per a 2031-2050, tot i que sobreestimada per les simulacions. Les observacions presenten un CV=14% per a 2001-2013 en front de CV~26% per a les diferents projeccions regionalitzades.

Per una altra banda, l’evolució futura de la precipitació acumulada estacional presenta força incertesa, ja que les variacions projectades són altament dependents de l’escenari d’emissions i de la simulació del model global considerada. En general es pot concloure que podria incrementar-se en àrees costaneres durant l’hivern, fins a valors propers al 50% per a l’escenari B1, i decreixeria en zones muntanyoses de l’interior, especialment a la tardor, fins al 30% per a l’escenari A2. A la primavera s’espera una disminució general de la precipitació en tot el territori, tret d’alguns punts costaners que presenten increments de precipitació per als escenaris A1B i B1. La precipitació al Pirineu (sobretot la seva cara nord) s’estima que disminueixi en tots els escenaris per a totes les estacions, excepte a l’estiu, que no presenta una tendència clara.

Pel que fa a la precipitació en forma de neu, es projecten disminucions en tots els escenaris en particular per l’àrea del Pirineu i Prepirineu, i especialment per a les cotes més baixes de la serralada. Aquestes reduccions serien més importants en els escenaris A1B i A2, i podrien arribar al 30% per aquelles zones on la precipitació acumulada anual és més gran (zones més elevades).

En relació als extrems de precipitació, la probabilitat d’ocurrència dels episodis de pluja diària superior als 500 mm, que en el període de control és pràcticament nul·la, passaria a tenir una probabilitat no nul·la. En referència als episodis de més de 200 mm en 24h la probabilitat per a 2021-2050 seria el doble que l’existent per a 1971-2000. Aquestes projeccions podrien comportar un augment de les inundacions catastròfiques. Per una altra banda, la durada de les sequeres podria augmentar significativament tenint en compte la combinació de l’augment projectat de les temperatures i la disminució de la precipitació.

 

Evolució temporal i variació territorial

Els resultats es mostren en forma gràfica i cartogràfica. Pel que fa a l’evolució temporal 1971-2050 s’ofereixen les gràfiques de tendència conjunta per a Catalunya, per a tres àmbits territorials (litoral i pre-litoral, interior i Pirineu) i per a una mitjana dels tres escenaris (A2, B1 i A1B).

Àmbit/Variable:

Llegenda:

CTL_s1, simulació de control s1

CTL_s3, simulació de control s3

P5, P50 i P95, percentils 5, 50 (o mediana) i 95 de les simulacions regionalitzades desenvolupades

OBS, mitjana de les observacions disponibles per al període 1971-2014 i àrea considerada. Totes les sèries utilitzades provenen del BAIC.

 

Variable/Escenari:

 

Més informació

– Gonçalves M, Barrera-Escoda A, Guerreiro D, Baldasano JM, Cunillera J (2014): Seasonal to yearly assessment of temperature and precipitation trends in the North Western Mediterranean Basin by dynamical dowscaling of climate scenarios at high resolution (1971-2050). Climate Change, 122, 243-256.

Barrera-Escoda A, Gonçalves M, Guerreiro D, Cunillera J, Baldasano JM (2014): Projections of temperature and precipitation extremes in the North Western Mediterranean Basin by dynamical downscaling of climate scenarios at high resolution (1971-2050). Climate Change, 122, 567-582.

Data d'actualització: 04.06.2019