Climatologies comarcals

Per a totes les comarques es presenta una descripció climàtica general, la qual es basa en la divisió climàtica de Catalunya segons el règim termopluviomètric.

L’SMC treballa actualment en la localització i en la recuperació de totes les dades meteorològiques existents a Catalunya. Si per a una comarca ja han estat localitzades i estudiades aquestes sèries de dades meteorològiques, prou antigues i de suficient qualitat, i s’han estudiat les sèries climàtiques possibles, també es mostra el climograma i una taula resum amb els estadístics termopluviomètrics principals per al trentenni de referència 1961-1990 i/o 1971-2000 de la sèrie o sèries climàtiques corresponents.

Actualment, 24 comarques disposen com a mínim d’una sèrie climàtica d’un dels dos períodes de referència. Progressivament, s’hi afegirà la informació corresponent a les sèries que s’estudiïn.