Convocatòries de personal

Per l’accés a la funció pública del personal laboral al servei de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms, es segueix el que estableixen els articles 22.1 i següents del 6è Conveni Col·lectiu únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat de Catalunya.

 

Oferta d’ocupació pública. Nou accés. Contractació

22.1. Ofertes d’ocupació públiques.

L’oferta d’ocupació pública ha d’incloure totes les places vacants pressupostades que es considerin necessàries per al

funcionament dels serveis públics essencials, dins de cada exercici pressupostari. Totes les places incloses en una

oferta han d’haver estat convocades prèviament en un concurs de canvi de destinació, llevat d’aquelles que restin vacants

com a resultat de la participació del treballador/a que l’ocupava en el mateix concurs.

Per tal de garantir el funcionament adequat dels serveis, el Govern pot autoritzar l’aprovació successiva d’ofertes parcials

d’ocupació pública.

No es pot amortitzar ni modificar cap plaça oferta fins a la resolució de les convocatòries d’oferta d’ocupació.

22.2. Nou accés i sistemes de selecció.

La finalitat de la selecció és fer que el personal seleccionat sigui el més idoni per desenvolupar les funcions assignades

a la categoria professional i/o especialitat del lloc de treball ofert en el marc dels principis constitucionals d’igualtat, mèrit

i capacitat, així com publicitat en l’accés a la funció pública.

El personal laboral fix al servei de l’Administració de la Generalitat ha d’accedir al seu lloc de treball d’acord amb l’oferta

d’ocupació pública, mitjançant convocatòria pública en el DOGC i a través dels sistemes de concurs, oposició o concurs

oposició.

Amb caràcter general, l’accés es farà pel sistema de concurs oposició.

Data d'actualització: 16.06.2016