Suport a la interpretació de la cartografia climàtica

El Servei Meteorològic de Catalunya emet periòdicament informes i butlletins sobre l’estat del clima a Catalunya. La representació cartogràfica de diverses variables mesurades per a un determinat període (mes, estació, any) ajuda a caracteritzar de manera fàcil i ràpida el comportament del clima del país.

Hi ha dues maneres bàsiques de representació: les variables en valor absolut o com a anomalia (o diferència) respecte un període de referència.

Cartografia basat en valor absolut

Es basa en la representació dels registres tal i com s’han generat, és a dir, un valor mitjà de temperatura o de precipitació acumulada en un període concret. Aquesta representació permet copsar la diversitat climàtica del territori i el paper destacat de la geografia sobre la seva distribució.

Als exemples, la figura 1 mostra la mitjana de temperatura de la tardor de 2012 on s’aprecia la gran diferència que es pot donar al país, amb una mitjana que pot ser de més de 18ºC a parts de la costa, i de fins a 2ºC a les parts més altes del Pirineu occidental. Igualment, la figura 2 i per a la mateixa tardor mostra un ampli contrast pluviomètric, amb totals de precipitació que superen els 500 mm als Ports i a les parts altes del Pallars, amb d’altres que no arriben als 150 mm.

 

TM_tardor_2012

Figura 1. Temperatura mitjana de la tardor de 2012

PPT_Tardor_2012

Figura 2. Precipitació acumulada la tardor de 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartografia basat en anomalia o diferència

Es fonamenta en la representació dels mateixos registres però expressats com a diferència o anomalia respecte un període de referència. Aquest període de referència ha de tenir una àmplia cobertura temporal per tal de garantir que queda ben representada la variabilitat climàtica de cada indret i normalment sol ser de 30 anys. El SMC utilitza el període 1961-1990 com a referència tal i com recomana l’Organització Meteorològica Mundial (WMO).

Els mapes de temperatura mitjana es representen com la diferència (o anomalia) entre la dada mesurada en el període analitzat i la seva corresponent mitjana climàtica. A la figura 3 es mostra l’anomalia de la temperatura mitjana a Catalunya per la tardor de 2012, és a dir, la diferència entre aquesta mitjana i la d’una tardor típica, resultant d’obtenir la mitjana de les trenta tardors, dins del període 1961-1990. Aquesta representació permet copsar ràpidament les àrees on la temperatura ha estat més càlida (tons vermellosos) i més freda (tons blavosos), i determinar la seva magnitud. A l’exemple, part del centre del país hauria experimentat una tardor lleugerament càlida (per damunt de 0.5ºC), i només el Pirineu occidental hauria tingut una temperatura lleugerament freda (<-0.5ºC  d’anomalia).

ATm tardor 2012

Figura 3. Anomalia de la temperatura (ºC) respecte de la mitjana climàtica del període 1961-1990

APPT_Tardor_2012

Figura 4. Anomalia de la precipitació expressada com a % respecte de la mitjana climàtica 1961-1990

AnomRS_març15

Figura 5. Anomalia de la irradiació expressada com a % respecte de la mitjana climàtica 2005-2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 4 presenta la precipitació acumulada la mateixa tardor però expressada com a anomalia respecte la mitjana. En aquest cas el 100% indica que aquell indret ha recollit una precipitació igual a la seva mitjana, per tant, no té ni dèficit ni superàvit. Si s’està per damunt d’aquest valor (tons blavosos) indicarà que s’haurà recollit una precipitació per sobre de la mitjana i podrem qualificar el període com a humit, per contra els sectors per sota (tons ataronjats i vermellosos) hauran experimentat una precipitació inferior a l’esperada. A la figura 4, s’observen sectors al sud i ponent que superen el 150%, indicant que haurà plogut un 50% més que la mitjana. Contràriament, la punta del delta de l’Ebre haurà recollit menys d’un 70% de la precipitació en una tardor típica, és a dir, un dèficit de més del 30%.

Des de 2015, també és possible consultar els mapes d’anomalia de la irradiació solar expressada com a diferència respecte la mitjana d’un període climàtic de referència més breu, 2005-2014, però que es considera suficient per la naturalesa de la variable (figura 5). En aquests mapes el valor 0% s’associa a condicions iguals a la mitjana, en tons grisosos es mostren els àmbits on la irradiació ha estat inferior i en tons grogosos o ataronjats on ha estat per damunt.

 

Criteri per a qualificar un període com a càlid/fred o sec/humit

En funció de les diferències respecte de la mitjana, el SMC utilitza un criteri per a qualificar un període des del punt de vista tèrmic o pluviomètric:

Qualificació Diferència respecte
la mitjana climàtica
Qualificació Precipitació acumulada
respecte la mitjana
Molt càlid > 3ºC Molt sec <30%
Càlid Entre 0.5 i 3ºC Sec Entre 30% i 90%
Normal Entre 0.5 i -0.5ºC Normal Entre 90% i 110%
Fred Entre -0.5 i -3ºC Humit Entre 110% i 190%
Molt fred < -3ºC Molt humit >190%
Data d'actualització: 10.06.2016